28 listopada, 2023
cudzoziemcy

Dopiero co w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca szereg zmian do przepisów regulujących uzyskiwanie wiz oraz zatrudnianie cudzoziemców, zaś w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź kolejnej nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach.

Jak się jednak okazuje to nie wszystkie rządowe propozycje wprowadzone w reakcji na międzynarodową sytuację polityczną oraz epidemiologiczną. W poniedziałek 16.11.2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Według prawników z JP Business Law Firm proponowane zmiany są krokiem w dobrą stronę i mogą ograniczyć niepotrzebną biurokrację

„Projekt ma być procedowany w trybie pilnym. Jego podstawowe założenia polegają na umożliwieniu podejmowania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pracę w sytuacjach, kiedy będą oni przebywali w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu humanitarnym lub wizy wydanej z adnotacją „w związku z udziałem w rządowym programie Poland. Business Harbour” (jest to program skierowany do obywateli Białorusi ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom, relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)” – wyjaśnia Karol Wysocki, Kierownik Działu #GlobalMobilityDesk w JP Business Law Firm w Warszawie.

Projekt ten ma na celu wprowadzenie ułatwień dotyczących podejmowania pracy przez obywateli Białorusi w związku z pogarszającą się sytuacją społeczno-polityczną w tym państwie oraz przez cudzoziemców posiadających prawo wykonywania zawodów medycznych, a także cudzoziemców zatrudnionych w prywatnej służbie domowej członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych. W tekście projektu postuluje się zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców mających uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych takich jak lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny. Tym samym cudzoziemcy (oczywiście ci posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe) zamiast oczekiwać na otrzymanie zezwoleń na pracę będą mogli niezwłocznie zając się leczeniem. „Niewątpliwie należy pozytywnie należy odczytywać ułatwienia wprowadzone dla obywateli Białorusi. Mogą one pomóc w wejściu na polski rynek pracy specjalistów, którzy będą mieć udział w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki” – uważa Valeria Jeleńska, Prezesa Zarządu JP Busines Law Firm

Dodaj komentarz