30 maja, 2024
notariusz

Notariusz to zawód zaufania publicznego, który wiąże się z wykonywaniem szeregu niezwykle istotnych czynności. W Polsce instytucja notariatu jest przywiązana do szeroko pojętej ochrony praw obywateli i podmiotów gospodarczych. W niniejszym artykule przedstawimy najistotniejsze usługi oferowane przez notariuszy w Polsce.

Sporządzenie aktu notarialnego

Jednym z najważniejszych obowiązków notariusza w Opolu jest sporządzenie aktu notarialnego. Akt notarialny to pisemne oświadczenie sporządzone przez notariusza, które potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej, na przykład umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny czy ustanowienia hipoteki. Tylko akt notarialny gwarantuje pełną moc prawną tego rodzaju dokumentów, a jego sporządzenie odbywa się według ściśle określonych procedur.

Poświadczenie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego

Notariusz może również sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (z wyłączeniem testamentów szczególnych). Dokument ten poświadcza, że dana osoba jest spadkobiercą na podstawie ustawy lub ostatniej woli zmarłego. Procedura ta może nastąpić tylko wtedy, gdy istnieje zgoda wszystkich stron i nie ma żadnych spadkowych zastrzeżeń.

Sporządzenie poświadczeń i innych dokumentów

Notariusz jest również uprawniony do sporządzania różnego rodzaju poświadczeń. Przykłady takich czynności to poświadczenie własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Poza tym notariusz może sporządzić wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów na żądanie stron oraz projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Obsługa weksli, protesty czeków i przechowywanie dokumentów

Notariusze mogą także zajmować się obsługą weksli oraz sporządzać protesty czeków. To ważna funkcja w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z tych papierów wartościowych. Ponadto notariusz jest upoważniony do przechowywania różnych rodzajów dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych na rzecz klientów, co zapewnia bezpieczeństwo i porządek w obrocie prawnym.

Dodaj komentarz