Wyceniając spółkę należy uwzględnić przede wszystkim:

  1. W jakiej branży działa spółka?

  2. Jaka jest specyfika działalności danej spółki

  3. Jaki jest cel wykonywanej wyceny?

 

 

Pierwszą z metod wyceny spółki jest metoda dochodowa. Dokonując oceny brane jest pod uwagę historyczne dane z raportów finansowych oraz prognozy przyszłych wyników.

Inna z metod – metoda dywidentowa – rozumie przychód jako dywidenty otrzymane od akcjonariuszy.

Metoda porównawcza bierze pod uwagę wskaźniki finansowe innych, podobnych do naszej spółek i ocenia je za pomocą ich porównania.

Metoda majątkowa szacuje majątek firmy i na tej podstawie dokonuje jej wyceny.

W odniesieniu do wyceny spółek, mówimy także o następujących metodach:

  • metodzie księgowej wyceny aktywów netto – wartość majątku jest rozumiana jako różnica między aktywami, pasywami i zobowiązaniami

  • metodzie skorygowanej wartości aktywów netto – korzystając z tej metody, musimy posiłkować się pomocą rzeczoznawców majątkowych

  • metodzie odtworzeniowej – wartość majątku jest rozumiana jako różnica między aktualną ceną majątku, a jego zużyciem

  • metodzie likwidacyjnej – określa wysokość wysokość wpływów w sytuacji dokonania likwidacji spółki