Ustanowienie rozdzielności majątkowej – takie zakończenie ma każdy rozwód. Adwokat na wniosek małżonków może złożyć pozew o jej ustanowienie jeszcze zanim zostanie orzeczony rozwód.

Lublin zamieszkuje wielu adwokatów specjalizujących się w rozwodach. Zgodnie z chcerozwodu.info/rozwod-podzial-majatku ustanowienie rozdzielności majątkowej następuje z dniem orzeczenia rozwodu. W przypadku separacji małżonków, która uniemożliwiła im wspólne zarządzanie majątkiem dobrze jest wystąpić o wcześniejsza rozdzielność, o której możemy zaczerpnąć więcej szczegółowych informacji na stronie https://www.aif.com.pl/procesy/pozew-o-rozdzielnosc-majatkowa/ Dopiero zaciągnięcie długu przez eksmałżonka na własne cele kwalifikuje zachowanie pozwanego małżonka jako naganne i przy istnieniu niepomyślnych prognoz, spełnia warunki do uznania zaciągnięcia długu za ważny powód do ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa
Wspólne zarządzanie majątkiem przed rozwodem

Rozdzielność majątkowa w czasie rozwodu

Jeśli jeden z małżonków był ubezwłasnowolniony lub ogłosił upadłość rozdzielność majątkowa powstaje z mocy samego prawa. Jak podkreśla adwokat z kancelarii w Lublinie, rozdzielność powstaje w momencie uprawomocnienia się postanowienie o ubezwłasnowolnieniu nawet, gdy nastąpiło przed rozwodem. Wtedy adwokat występuje o ustanowienie opiekuna lub kuratora, który podczas w czasie rozwodu będzie występował jako strona.

Kiedy małżonek ogłosi upadłość ustaje wspólnota majątkowa (ustawowa i umowna), a majątek wspólny wchodzi do upadłości co, jak potwierdza adwokat od rozwodów, oznacza, że jest przeznaczony na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Jednakże w świetle Kodeksu Rodzinnego orzeczenie rozwodu nie powoduje podziału majątku wspólnego z mocy prawa.