Wycena przedsiębiorstwa pozwala określić opłacalność inwestycji pro-rozwojowych, decyzji strategicznych, przejęć i fuzji. Ważną rolę we współczesnych trendach zarządzania przedsiębiorstwem odgrywa szacowanie wartości przedsiębiorstwa czyli proces wyceny.

 

 

Kryteria wyceny

 

Przed wyceną przedsiębiorstwa należy określić kryteria, które uwzględnia się w procesie wyceny innych rodzajów podmiotów gospodarczych. Zgodnie z opiniami ekspertów, jakich można znaleźć w sieci – volante.pl/wyceny-przedsiebiorstw/,taka wycena jest określana na podstawie celu wyceny, adresata oraz parametrów, jak:

 

 • mocne i słabe strony,
 • ryzyko działania biznesu,
 • poziom zadłużenia i płynności finansowej,
 • stopień wykorzystania posiadanego majątku,
 • aktywa,
 • plany rozwoju,
 • konkurencja na rynku,
 • czynniki ograniczające wzrost,
 • osiągane przychody,
 • ponoszone koszty,
 • generowane dochody i przepływy pieniężne,
 • sposób finansowania,
 • koszt kapitału.

 

Metody wyliczania

 

Do przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa używa się kilku różnych metod. Standardowo wycenia się przedsiębiorstwo stosując dwie techniki. Pierwsza to wariant metod dochodowych, drugi pod to metody porównawcze. Ważny jest też wybór podstaw do wyceny – czy będą to tylko wskaźniki giełdowe, czy również mnożniki w transakcjach fuzji i przejęć. Przy wycenie rentownych i rosnących przedsiębiorstw rzadziej używa się metod majątkowych, choć bywają one użyteczne, gdy analiza dotyczy spółek produkcyjnych, w których wiek parku maszynowego i technologia mają istotne znaczenie. Wyciągnięcie średniej z wycen z wybranych metod pozwala oszacować najprawdopodobniej wartość przedsiębiorstwa. Wskazówek przy takiej metodzie wyceny, można szukać na stronie – archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/przewodnik/01dz37.rtf, gdzie od razu warto sprawdzić wszelkie regulacje prawne.

 

Do wyceniania przedsiębiorstwa stosuje się metodę jednego z trzech podejść: majątkowego, dochodowego lub porównań rynkowych.

 

 • Podejście majątkowe to uzależnienie wyceny przedsiębiorstwa od stanu wyposażenia jej w aktywa i od sposobu ich finansowania. Jest opracowywane od strony wartości księgowej aktywów netto i nie rozpoznaje faktycznej wartości przedsiębiorstwa.

 • Podejście dochodowe to skupienie się na zakresie majątku przedsiębiorstwa i jej przewidywanego rozwoju. Ocenia sprawność wykorzystania aktywów do generowania sprzedaży i przepływów kapitału.

 • Podejście porównań rynkowych z kolei to odniesienie wyceny przedsiębiorstwa do wartości konkurencyjnej przedsiębiorstwa, która działa w porównywalnych warunkach rynkowych, która posiada podobną wartość aktywów lub osiąga podobną wielkość sprzedaży. Ocenia przepływ kapitału i generowanie sprzedaży.

 

 

 

Majątek przedsiębiorstwa powinien być podzielony na aktywa:

 

 1. materialne (trwałe i obrotowe)
 2. oraz niematerialne (np. zawarte umowy, marka i reputacja firmy na rynku, lokalizacja, charakter i liczba klientów).

 

I od tego rozróżnienie eksperci rozpoczynają wycenę przedsiębiorstwa. Efekt wyceniania przedsiębiorstwa zawarty jest w raporcie analitycznym. Znajduje się tam podsumowanie wyników wyceny oraz przyjętych do jej sporządzenia założeń.